artykuł nr 61

Szanowni Państwo utrzymujący świnie na obszarze objętym ograniczeniami!

Szanowni Państwo utrzymujący świnie na obszarze objętym ograniczeniami!

 

W związku z koniecznością pobierania prób przed przemieszczeniem zwierząt z gospodarstwa Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim zwraca się z apelem o składanie wniosków o wyrażenie zgody na przemieszczenie z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem.

10 dniowy okres jest niezbędny z uwagi na konieczność  pobrania prób, przesłania ich do laboratorium i otrzymania wyników oraz przygotowania stosownych zgód i powiadomień.

 

Grzegorz Kleps

Powiatowy Lekarz Weterynarii

W Nowym Mieście Lubawskim

artykuł nr 62

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/544 z dnia 25 marca 2021 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/544
z dnia 25 marca 2021 r.

Zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2107)

artykuł nr 63

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii obszary III 2021 - rolnicy

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii obszary III 2021 - rolnicy

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że , zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 7030/2021 z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/EU w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich od dnia 29 marca nastąpi zmiana regionalizacji na terenie powiatu nowomiejskiego.


Obszar objęty ograniczeniami obejmie:
    - część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położonej na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na północny -wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538,
    - część gminy Grodziczno położonej na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538.


Pozostała część powiatu nadal znajduje się w obszarze ochronnym.
W związku z powyższym na wymienionym powyżej obszarze obowiązuje zakaz:
1. wprowadzania do gospodarstwa świń bez zgody powiatowego lekarza weterynarii ,
2. wysyłania świń z gospodarstwa bez zgody powiatowego lekarza weterynarii.


Wniosek o wyrażenie zgody w załączeniu oraz na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim.

artykuł nr 64

ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje informacje otrzymane od ARiMR na temat tzw. Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

W terminie do 29 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-2020. 

W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji. Pomoc można otrzymać na:

 • utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
 • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,
 • wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczeniami w których znajdują się inne zwierzęta.

Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni. Wówczas pomoc przyznaje się w formie standardowych stawek jednostkowych w wysokości 80 proc. kwoty stanowiącej sumę:

a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek.

oraz

b) kosztów ogólnych, nieprzekraczających 10 proc. kosztów poniesionych na realizację tej operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html oraz uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84

artykuł nr 65

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu nowomiejskiego na 2021 r.

Ogłoszenie

o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu nowomiejskiego na 2021 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557 ze zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia


Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności:

 1. szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze na terenie powiatu nowomiejskiego,
 2. sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na terenie powiatu nowomiejskiego ,
 3. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu nowomiejskiego,
 4. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju (w tym badania na użytek własny) w:

a) Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kurzętniku z/s Marzęcice, ul. Nowomiejska 9.

b) Ubojnia Trzody Rafał Jabłoński, 13-324 Grodziczno 4,

c) na terenie powiatu nowomiejskiego.

 1. badanie mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu nowomiejskiego,
 2. pobieranie próbek do badań w:

a) gospodarstwach na terenie powiatu nowomiejskiego,

 1. badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni na terenie powiatu nowomiejskiego,
 2. prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu nowomiejskiego,
 3. niektórych czynności pomocniczych w gospodarstwach na terenie powiatu nowomiejskiego w ramach monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonywania zadań z danego zakresu:

1) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – 10 osób;

2) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 9 osób;

3) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 14 osób;

4) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 7 osób;

5) badania mięsa zwierząt łownych – 4 osoby;

6)  pobierania próbek do badań – 10 osób;

7) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni –7  osób;

9) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt –  9 osób;

10) osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych – 7 osób;

 

Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do 4 grudnia 2020 r.

1) osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Jagiellońska, nr 24h w godz. 7:15 – 14:30

z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych

2) drogą mailową na adres: nowemiastolub.piw@wetgiw.gov.pl

3) poprzez platformę ePUAP, adres skrytki:  PIWNoweMiastoLub

4) listownie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Jagiellońska, nr 24h,  13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Liczy się data wpływu do Urzędu.


Termin zapoznania się ze zgłoszeniami


Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 07.12.2020 r.

 

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Dodatkowe informacje

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postepowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Dokumenty do pobrania:

Druk zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oświadczenie Wyznaczonego

 

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 24.11.2020 r.