artykuł nr 41

Zasady przemieszczania świń ze strefy III i w strefie:

1. W gospodarstwie przeprowadzono minimum jedną kontrolę po utworzeniu strefy  (może być przed pierwszą wysyłką) , gospodarstwo spełnia wymagania bioasekuracji  z załącznika II oraz krajowe wymagania z rozporządzenia MRiRW.

2.  Wystąpienie o pozwolenie PLW każdorazowe lub okresowe

3. rzeźnia przeznaczenia jest zatwierdzona zgodnie z art. 41 ust 1 rozporządzenia 2021/605(WE)

4. wdrożone są w każdym tygodniu wirusologiczne badania laboratoryjne próbek organów/narządów od co najmniej dwóch padłych sztuk świń (w kolejności starsze pow. 60 dni jeśli brak to młodsze ale po odsadzeniu) w każdej jednostce epizootycznej.
Próbki pobrano od zwierząt do wyznaczonego lab. Wyniki badań są ujemne l
ubpobrano krew do badań laboratoryjnych.

artykuł nr 42

Rusza Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie w związku z ASF

Rusza Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie w związku z ASF

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchamia realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie,  pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF.

ZAŁOŻENIA

Program obejmuje już istniejące lub zmodyfikowane oraz nowe instrumenty zapewniające realizację działań w zarówno prewencyjnych jak i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

POMOC dla ROLNIKÓW obejmie:
•  bioasekurację   gospodarstw,
•  eliminację następstw zjawiska zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF,
•  osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych,
•  odbudowę pogłowia świń
•  wsparcie  w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw.

Łącznie na wsparcie dla rolników po ASF rząd przeznaczył 200 mln zł

SZCZEGÓŁY

Pierwszy filar – bioasekuracja gospodarstw. WSPARCIE DLA ROLNIKÓW 15 mln zł - program krajowy realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiający refundację 50% wydatków poniesionych na bioasekurację gospodarstw. Zwracane będą koszty zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, zakupu odzieży ochronnej, zabezpieczenia budynków - w których są utrzymywane świnie przed dostępem zwierząt domowych.
Nabór wniosków do ARiMR trwa od 6 sierpnia do 27 sierpnia br. 

Drugi filar -  wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń w następstwie zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF  WSPARCIE DLA ROLNIKÓW 150 mln zł. - program krajowy realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiający wyrównanie kwoty dochodu rolników hodowców świń ze sprzedaży ze stref objętych restrykcjami w związku z ASF do ich wartości rynkowej.
Nabór wniosków do ARiMR będzie ogłoszony w sierpniu 2021 r. ale obejmie także pierwszy i drugi kwartał bieżącego roku. 

Trzeci filar - osłona finansowa zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych. WSPARCIE DLA ROLNIKÓW 15 mln zł. budżetu ARiMR program krajowy realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, polega on na jest nieoprocentowanej pożyczce  na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach ASF, w tym na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach ASF.
Nabór wniosków do ARiMR trwa. 

Czwarty filar – odbudowa pogłowia świń - program krajowy realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (niskooprocentowana pożyczka) oraz  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (preferencyjny kredyt z dopłatą państwa do oprocentowania), umożliwiające sfinansowanie zakupu stada podstawowego świń, a także środków do produkcji rolnej w celu wznowienia produkcji świń (np. czyszczenie i dezynfekcja chlewni, pasze, opieka weterynaryjna, koszty energii elektrycznej, ogrzewania) oraz nakładów inwestycyjnych na zakup maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni oraz ciągników rolniczych i innych maszyn służących do prowadzenia produkcji świń.
Nabór wniosków do KOWR (już dostępny) oraz ARiMR - planowany jeszcze w sierpniu 2021 r. 
                           
Piąty filar - wsparcie  w zakresie rolniczego przetwórstwa oraz skracania łańcucha dostaw - są to inwestycje w przetwórstwo realizowane bieżąco przez środki PROW oraz planowane działania w ramach KPO, których rozszerzenie może stanowić impuls dla rozwoju rzeźni rolniczych w strefach ASF.
Zgodnie z założeniami KPO inwestycja musi być zrealizowana i rozliczona do końca czerwca 2026 r.

artykuł nr 43

Rozporządzenie Nr 49 W W-M z dnia 02.08.2021r.

Rozporządzenie Nr 49
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 02.08.2021r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem ASF
na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie

artykuł nr 44

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1)  faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Link:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje---ogloszenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi

artykuł nr 45

Rozporządzenie Nr 45 W Wm z dnia 16 lipca 2021r.

ROZPORZĄDZENIE NR 45
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Rybno