artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. z 2018r.,  poz. 1557 
  z późn. zm.),
 2. zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MR i RW Nr 3. poz. 3 ze zm.),
 3. statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim nadanego Zarządzeniem Nr 161/2010 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 21 grudnia 2010 roku,
 4. niniejszego regulaminu uzgodnionego z Warmińsko – Mazurskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Olsztynie,
 5. inny przepisów szczególnych.

§ 2

 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółową organizację oraz szczegółowy zakres zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim.
 2. Ilekroć w "Regulaminie" jest mowa o:
 1. powiecie - należy przez to rozumieć powiat nowomiejski,
 2. Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim,
 3. Wojewódzkim Lekarzu Weterynarii - należy przez to rozumieć Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
 4. Powiatowym Lekarzu - należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii
  z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim,
 5. komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć zespół lub samodzielne stanowisko pracy.

§ 3

 1.  Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.
 2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:
 1. wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji weterynaryjnej;
 2. jako dysponenta środków publicznych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
 3. wynikających z odrębnych ustaw.
 1. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.
 2. Majątek Inspektoratu stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem
  i dysponentem w granicach obowiązującego prawa jest Powiatowy Lekarz.
 3. Terenem działania Inspektoratu jest obszar Powiatu nowomiejskiego, w skład którego wchodzą gminy: Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Biskupiec, Grodziczno.
 4. Siedzibą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii jest miasto Nowe Miasto Lubawskie.

 

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA INSPEKTORATU

 

§ 4

 1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy.
 2. Kierownikiem realizującym zadania zespołów do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt; bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji, są wyznaczeni przez powiatowego lekarza weterynarii starsi inspektorzy weterynaryjni, a w razie ich braku, wyznaczeni przez powiatowego lekarza weterynarii inspektorzy weterynaryjni.
 3. W skład Powiatowego Inspektoratu wchodzą:
 1. Zespoły do spraw:
  1. zdrowia i ochrony zwierząt,
  2. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji,
  3. finansowo – księgowych i administracyjnych.
   1. samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej,
   2. pracownia badań mięsa na obecność włośnicy znajdująca się w budynku Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa przy ul. Jagiellońskiej 24D w Nowym Mieście Lubawskim.

4.Schemat organizacyjny  Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ III

ZASADY REALIZACJI ZADAŃ I KIEROWANIA PRACĄ INSPEKTORATU.

 

§ 5

 1. Powiatowy Lekarz wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu weterynarii, którego jest kierownikiem
 2. W czasie nieobecności Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.

 

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES ZADAŃ I KOMPETENCJI POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII JAKO KIEROWNIKA POWIATOWEGO INSPEKTORATU

§ 6

 1. Powiatowy Lekarz realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego określone w ustawie o Inspekcji weterynaryjnej oraz przepisach odrębnych.
 2. Powiatowy Lekarz jako kierownik Powiatowego Inspektoratu wykonuje zadania:
 1. wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 265 z późn. zm.),
 2. w zakresie realizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
 3. w zakresie gospodarowania środkami publicznymi zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),
 4. w zakresie organizacji pracy w inspektoracie z uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustaw:
 1. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 742),
 2. z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), 
 3. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn .zm.).
 1. Do zadań Powiatowego Lekarza należy również wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw przeciwpożarowych.

 

§ 7

 1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

 

 1. zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
 2. reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;
 3. wydawanie i egzekwowanie rozstrzygnięć administracyjnych w sprawach, w których działa jako organ I instancji,
 4.  wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;
 5. udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
 6. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
 7. wydawanie rozporządzeń, zarządzeń i regulaminów wewnętrznych regulujących tryb pracy Powiatowego Inspektoratu,
 8. udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do wykonywania czynności w imieniu organu,
 9. wyznaczanie lekarzy weterynarii, oraz innych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania niektórych czynności,
 10. prowadzenie spraw z zakresu obronności, w tym współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie obronności, realizowanie zadań obronnych związanych z przygotowaniem do działania  w warunkach podwyższonej gotowości obronnej państwa i w czasie wojny oraz przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb obronności,
 11. zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

 

 1. Powiatowy Lekarz może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.

 

§ 8

 1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.
 1. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych,  

powinny być parafowane przez:

1)  pracownika zajmującego się sprawą;

2)  kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;

3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub  ma powodować skutki finansowe;

4)  radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.

 1. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:
 1. pracownika zajmującego się sprawą;
 2. kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;
 3. głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.
 1. Przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne

Dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Powiatowego Inspektoratu podpisują: Powiatowy Lekarz lub osoba przez niego upoważniona jako dysponenci oraz Główny Księgowy lub pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności.

 1. Pracownicy Inspektoratu  podpisują pisma,  rozstrzygnięcia  administracyjne i inne dokumenty  oraz prowadzą  postępowania administracyjne w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

 

§ 9

 1. Symbolikę oznaczania pism z poszczególnych komórek organizacyjnych  i stanowisk określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 10

 1. Do obowiązków zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt należy wykonywanie czynności w ramach realizacji zadań  Powiatowego Lekarza w zakresie:
 1. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania oraz wprowadzonych programami, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt a w szczególności:
 1. przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniach chorób zakaźnych zwierząt,
 2. podejmowanie czynności w celu wykrycia lub wykluczenia choroby zakaźnej,
  a w szczególności:

- przeprowadzenie dochodzenia epizootycznego,

- przeprowadzenie badania klinicznego zwierząt,

- pobranie i wysyłka próbek do badań laboratoryjnych,

 1. przeprowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej,
 2. kontrole bioasekuracji gospodarstw posiadających zwierzęta gospodarskie,
 1. przeprowadzania badań kontrolnych zakażeń zwierząt oraz monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, w tym:
 1. opracowywanie i realizacja planów badań kontrolnych chorób zakaźnych na terenie powiatu,
 2. planowanie wydatków budżetowych i analiza ich wykorzystywania,
 1. kontroli spełniania wymagań weterynaryjnych oraz sprawowanie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie:
 1. zarobkowego wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego,
 2. prowadzenia punktu kopulacyjnego,
 3. prowadzenia zakładu drobiu,
 4. prowadzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury,
 5. prowadzenia:

- miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczania na rynku,

- łowisk typu „wpuść i złów”,

- przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które umieszczają na rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi,

 1. zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,
 2. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
 3. obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
 4. prowadzenia miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt,
 5. prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt,
 6. prowadzenia schronisk dla zwierząt,
 7. chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jako zwierzęta gospodarskie,

ł)  utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, ochrony i zachowywania gatunków zwierząt,

 1.  utrzymywanie zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt,
 1. aktualizacji rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
 2. przygotowywania i aktualizacji planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
 3. przygotowywania lekarzom urzędowym wyznaczeń określających zakres, miejsce i termin wykonywania czynności oraz kontrola ich realizacji,
 4. przygotowywanie planów kontroli i programów działalności Inspekcji Weterynaryjnej w w/w zakresie,
 5. przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
 6. sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontrola siedzib stad i przemieszczania zwierząt,
 7. przeprowadzania kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności,
 8. sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, w tym kontrola humanitarnego traktowania zwierząt w trakcie załadunku, transportu, rozładunku oraz w miejscach ich przebywania w związku z działalnością nadzorowaną,
 9. organizowania działań Inspektoratu w zakresie upowszechniania wiedzy o zdrowiu i ochronie zwierząt
 10. aktualizacji rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
 11. prowadzenia obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości z wykonywanych zadań,
 12. przygotowywania projektów rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie właściwości zespołu,
 13. współpracy z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, Służby Celnej, Policji, jednostkami samorządu terytorialnego oraz samorządem lekarsko - weterynaryjnym, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Polskim Związkiem Łowieckim, Izbą Rolniczą,
 14. współpracy z Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz z innymi laboratoriami w zakresie badań.

2. Realizacją zadań zespołu koordynuje starszy inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

 

§ 11

 1. Do obowiązków zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji należy wykonywanie czynności Powiatowego Lekarza w zakresie:
 1. prowadzenia postępowania w stosunku do podmiotów zgłaszających działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego,
 2. prowadzenia rejestrów podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego i ich aktualizacja,
 3. nadzoru nad działalnością w zakładach zarejestrowanych w zakresie:
  1. pośrednictwo w obrocie żywnością,
  2. transportu żywności pochodzenia zwierzęcego,
  3. rolniczego handlu detalicznego,
  4. sprzedaży bezpośredniej,
  5. działalności marginalnej lokalnej ograniczonej,
  6. punktów skupu dziczyzny,
 4. nadzoru nad działalnością zakładów zatwierdzonych w zakresie produkcji środków pochodzenia zwierzęcego,
 5. prowadzenia monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych w produktach  pochodzenia zwierzęcego,
 6. organizowania i nadzorowania badania zwierząt rzeźnych i mięsa, kontrola nad prawidłowością realizacji zadań wykonywanych przez lekarzy weterynarii  wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
 7. przygotowywania lekarzom urzędowym wyznaczeń określających zakres, miejsce i termin wykonywania czynności oraz kontrola ich realizacji,
 8. nadzorowania dobrostanu zwierząt w transporcie, rozładunku w czasie przebywania w magazynach przedubojowych oraz humanitarnych warunków ich uśmiercania,
 9. nadzoru w zakresie pozyskiwania mięsa na użytek własny,
 10. pobierania wymazów i skrawków skóry z tusz wieprzowych w ubojniach na czystość mikrobiologiczną tusz,
 11. nadzoru nad zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem lub usuwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w nadzorowanych zakładach,
 12. nadzoru nad warunkami pozyskiwania mleka surowego,
 13. realizacji zadań  wynikających z systemu RASFF dotyczących niebezpiecznych produktów żywnościowych;
 14. organizowania działań Inspektoratu w zakresie upowszechniania wiedzy o bezpieczeństwie żywności,
 15. prowadzenia obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości z wykonywanych zadań,
 16. przygotowywania projektów rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie właściwości zespołu,
 17. prowadzenia szkoleń dla osób uprawnionych do uboju na użytek własny oraz dla podmiotów nadzorowanych w zakresie spełniania warunków do prowadzenia działalności w oparciu o wymogi bezpieczeństwa żywności,
 18. aktualizacji rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem,
 19. realizacji zadań wynikających z ustawy o paszach i rozporządzeń wykonawczych do ustawy,
 20. realizacji zadań wynikających z każdorocznego Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz,
 21. raportowania wyników urzędowej kontroli pasz,
 22. nadzoru nad:

a) wytwarzaniem pasz przeznaczonych do obrotu,

b) obrotem paszami,

c) gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze,

d) wytwarzaniem pasz i zastosowaniem dozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego,

e) zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych,

f) zakładami pośrednimi kategorii 1-3,

 1. przyjmowania zgłoszeń o rozpoczęciu lub zaprzestaniu działalności gospodarczej przez podmioty działające na rynku pasz, poczynając od produkcji pierwotnej pasz, aż do wytwarzania pasz przeznaczonych do obrotu,
 2. nadzoru nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 3. nadzoru nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno – kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby,
 4. nadzoru nad wywozem i przywozem oraz handlem ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,
 5. prowadzenia sprawozdawczości w odniesieniu do pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 6. aktualizacji list podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz,
 7. aktualizacji list podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 8. nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych i sanitarnych przez zakłady produkujące pasze oraz wydawanie świadectw zdrowia potwierdzających, że towary przeznaczone do wywozu za granicę odpowiadają tym warunkom,
 9. organizowania działań Inspektoratu w zakresie upowszechniania wiedzy o zgodnym z prawem wytwarzaniu pasz i obrocie nimi oraz problematyką zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 10. prowadzenia rejestrów padłych sztuk przeżuwaczy oraz pobranych prób w kierunku TSE od tych sztuk wraz z prowadzeniem sprawozdawczości;
 11. tworzenia we współpracy z innymi zespołami Inspektoratu planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych.
 12. współpracy z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, Służby Celnej, Policji, jednostkami samorządu terytorialnego oraz samorządem lekarsko - weterynaryjnym, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Polskim Związkiem Łowieckim, Izbą Rolniczą,
 13. współpracy z Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz z innymi laboratoriami w zakresie badań.

 

2. Realizacją zadań zespołu koordynuje starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności.

§ 12

Do obowiązków  zespołu ds. finansowo - księgowych i administracyjnych należy wykonywanie czynności w ramach realizacji zadań Powiatowego Lekarza w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości Inspektoratu zgodnie z ustawą o rachunkowości, a w szczególności :
  1. opracowywania zasad (polityki) rachunkowości Inspektoratu;
  2. prowadzenia na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  3. wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego;
  4. sporządzania sprawozdań finansowych;
  5. gromadzenia oraz przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
 2. przestrzegania obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości;
 3. planowania finansowe dochodów i wydatków budżetowych Inspektoratu;
 4. opracowywania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dla Inspektoratu;
 5. przygotowania wniosków o zmiany w planie finansowym jednostki wydatków w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych;
 6. sporządzania sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. sporządzania i przekazywanie sprawozdań dla potrzeb ZUS, Urzędu Skarbowego oraz  GUS z zakresu spraw prowadzonych przez Zespół;
 8. obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;
 9. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonywania budżetu oraz z uwzględnieniem źródeł finansowania, a także gospodarki innymi środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji Inspektoratu;
 10. kontrolowania zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym jednostki oraz ich klasyfikacja budżetową w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 11. dokonywania kontroli prawidłowej realizacji dochodów budżetowych;
 12. sporządzania list płac i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla zawartych umów o pracę, zlecenia, o dzieło i innych form rozliczeń z osobami fizycznymi, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 13. naliczania i potrącania w listach płac podatku dochodowego od osób fizycznych, należnych składek ZUS, od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 14. prowadzenia obsługi finansowej i ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 15. prowadzenia ewidencji składników majątku Inspektoratu, naliczanie odpisów amortyzacji  zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 16. wyceny inwentaryzowanych w formie spisu z natury rzeczowych składników majątkowych, porównanie ich wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz ustalenie ewentualnych różnic;
 17. przeprowadzenia inwentaryzacji, aktywów finansowych na rachunkach bankowych i należności-drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wskazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
 18. inwentaryzacji, aktywów finansowych takich jak należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publiczno-prawnych, drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników;
 19. monitorowania należności, wysyłania monitów, wystawianie tytułów wykonawczych do egzekucji do urzędów skarbowych, uzgadnianie sald z kontrahentami, naliczanie i egzekwowanie odsetek za nieterminowe regulowanie należności;
 20. rozliczania kosztów realizowanych programów oraz ustalanie kosztów jednostkowych;
 21. sporządzania sprawozdania dotyczącego kosztów w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań kontrolnych zakażeń zwierząt w tym refundowanych przez Unię Europejską oraz badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego;
 22. przygotowywania projektów pism w zakresie zadań zespołu;
 23. nadzoru nad majątkiem i administrowanie mieniem, polegające w szczególności na przyjmowaniu majątku w imieniu Inspektoratu, a następnie przekazaniu tego majątku do korzystania właściwym osobom;
 24.  zaopatrzenia w materiały biurowe, sprzęt, aparaturę, odczynniki chemiczne, odzież ochronną pracowników, wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz osób wyznaczonych do wykonywania czynności pomocniczych;
 25. prowadzenia zamówień publicznych;
 26. zamawiania aktualnych pieczęci, stempli, tablic urzędowych, prenumerata czasopism i wydawnictw;
 27. prowadzenia dokumentacji i spraw związanych z gospodarką taboru samochodowego będącego w dyspozycji Inspektoratu;
 28. prowadzenia i zapewnienia właściwej organizacji pracy Inspektoratu, udzielania informacji interesantom oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych;
 29. przyjmowania i wysyłania korespondencji, jej rejestracja w dzienniku korespondencyjnym oraz przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym;
 30. prowadzenia akt osobowych pracowników, prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych, upoważnień, odznak identyfikacyjnych oraz delegacji służbowych;
 31. prowadzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy, ewidencji zwolnień lekarskich oraz urlopów pracowników;
 32. kompletowania dokumentacji związanej z działalnością socjalną – przyjmowania wniosków na pożyczki, zapomogi, wniosków o dofinansowanie do wypoczynku pracowników i emerytów oraz członków ich rodzin;
 33. przygotowywania informacji, sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia oraz czasu pracy;
 34. organizowania naboru do służby cywilnej, tj. przygotowywanie informacji
  o wolnych stanowiskach oraz ich upowszechnianie, sporządzanie list kandydatów oraz informacji o wynikach naboru;
 35. przygotowywania dokumentów nowozatrudnionych pracowników w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz członków ich rodzin;
 36. wnioskowania, na podstawie posiadanej dokumentacji, o wypłatę przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz innych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 37. prowadzenia spraw rentowych i emerytalnych pracowników Inspektoratu w zakresie należącym do pracodawcy;
 38. kontroli  przestrzegania dyscypliny pracy;
 39. wydawania świadectw pracy oraz innych zaświadczeń o wypłacanych wynagrodzeniach lub zatrudnieniu;
 40. administrowania i zarządzania systemami informatycznymi, w szczególności serwerami i siecią komputerową, oraz zapewnienie sprawnego działania tych urządzeń;
 41. nadzoru technicznego nad sprzętem komputerowym, oprogramowaniem oraz systemami informatycznymi;
 42. nadzoru nad wdrażaniem i modyfikacjami systemów komputerowych oraz oprogramowania, w tym legalnością stosowanego oprogramowania;
 43. administrowania stroną internetową Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
 44. udzielania pomocy pracownikom w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania.

 

§ 13

1. Do zakresu samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

 1. obsługa prawna spraw związanych z realizacją zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz spraw pracowniczych;
 2. informowanie o nowych uregulowaniach prawnych oraz zmianach w obowiązujących przepisach dotyczących działania Inspektoratu;
 3. opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa zawieranych umów, projektów dokumentów, wydawanych decyzji;
 4. opracowywanie i aktualizacja przepisów prawnych w zarządzeniach i innych dokumentach;
 5. udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 6. reprezentowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii przed sądami i urzędami.
   

§ 14

1. Do zadań pracowni badań mięsa na obecność włośnicy należy realizacja zadań wynikających z ustawy  o Inspekcji Weterynaryjnej dotyczących badań na obecność włośnicy w tym:

 1. przyjmowanie, sprawdzanie i rejestracja próbek skierowanych do badań;
 2. diagnostyka włośnicy;
 3. przekazywanie wyników badań klientom;
 4. prowadzenie książki badań;
 5. uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych;
 6. zgłaszanie zagrożeń w oparciu o obserwacje i analizy;
 7. archiwizacja dokumentów związanych z działalnością pracowni.

 

§ 15

 1. Podstawowe obowiązki pracowników Powiatowego Inspektoratu określają:
 1. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2020, poz. 265 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 537),
 3. Kodeks pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r.(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)
 1. Szczegółowe zakresy czynności ustala Powiatowy Lekarz.

 

ROZDZIAŁ VI

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

§ 16

 1. Powiatowy Lekarz lub wyznaczony przez niego lekarz przyjmuje interesantów   w sprawie skarg i wniosków w każdy  wtorek w godz. 1000 do 1200 .
 2. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu obowiązani są przyjmować interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
 3. Informacja o dniach i godzinach przyjęć w sprawie skarg i wniosków powinna być wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie Powiatowego Inspektoratu.
 4. Rejestracji podlegają skargi wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.
 5. Rozpatrywanie skarg może być powierzone upoważnionym pracownikom, właściwym merytoryczne dla istoty skargi.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

 1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych określa załącznik nr 2.
 2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.

§ 18

Zmiana treści regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w tym samym trybie, co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu, zastępującego niniejszy.

§ 19

Traci moc Regulamin organizacyjny z dnia 31 marca 2020 r.

 

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Nowe Miasto Lubawskie, 22.09.2020 r.