artykuł nr 1

RODO

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lub. jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lub. (adres siedziby: ul. Jagiellońska 24h, 13-300 Nowe Miasto Lub.), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Mieście Lub.: piw@nowemiastolub.piw.gov.pl lub  iod@nowemiastolub.piw.gov.pl tel. 56/ 47 424 23,

3) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;

4) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów, wykazów i list oraz wykonywania innych obowiązków prawnych nałożonych na Powiatowego Lekarza Weterynarii mocą prawa unijnego i krajowego, w szczególności;

5) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

6) w przypadku publicznego charakteru rejestrów, wykazów i list, dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

7) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

8) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

9) Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.