artykuł nr 1

APEL DO HODOWCÓW ŚWIŃ

APEL DO HODOWCÓW ŚWIŃ
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim


w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu iławskiego apeluje
o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac polowych w związku z ryzykiem przeniesienia wirusa afrykańskiego pomoru świń do gospodarstwa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim przypomina, że prowadzenie prac
na polach uprawnych zwiększa niebezpieczeństwo przeniesienia choroby do gospodarstwa
za pośrednictwem ciągników, maszyn rolniczych oraz osób je obsługujących W gospodarstwach utrzymujących świnie hodowcy powinni również zadbać w szczególny sposób o utrzymywanie świń
w gospodarstwie w sposób wykluczający ich kontakt ze zwierzętami dziko żyjącymi i ze zwierzętami domowymi. Nie wolno także karmić świń paszą nie zabezpieczoną przed dostępem zwierząt.

Bezwzględnie należy zapewnić urządzenia do skutecznej dezynfekcji pojazdów wjeżdżających
do i wyjeżdżających z gospodarstwa lub wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wjazdami/wejściami
do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie i wyjazdami/wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m. Co oczywiste, istotne jest też utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego!

Urządzenia do dezynfekcji muszą być usytuowane w miejscach zapewniających skuteczną dezynfekcję oraz posiadać odpowiednią jakość. Wyłożone maty dezynfekcyjne przed wszystkim wjazdami do gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie i wyjazdami z tego gospodarstwa muszą mieć szerokość maty – nie mniejszą niż szerokość wjazdu i wyjazdu, a długość maty – nie mniejszą niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego i wyjeżdżającego z gospodarstwa. Obowiązkowe jest również stałe utrzymanie mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Należy pamiętać, że przejazd przez matę może nie zagwarantować pełnej dezynfekcji, dlatego przed wjazdem na teren gospodarstwa należy skutecznie oczyścić pojazd, można też zdezynfekować go przy użyciu opryskiwacza ręcznego. Ważne jest aby maszyny rolnicze nie znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkami, w których utrzymywane są świnie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje ponadto, że obowiązkowe jest także stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie
i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia oraz zmianę odzieży. Trzeba też pamiętać
o bieżącym oczyszczaniu i odkażaniu narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń (tylko
i wyłącznie świń). Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje także o uniemożliwieniu osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie.

Dnia 21 kwietnia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 które nakazuje zapewnienie w gospodarstwach utrzymujących świnie m.in. następujących środków bioasekuracji:

 • ogrodzenie ochronne co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których przechowuje się paszę i ściółkę, w celu zapewnienia, aby utrzymywane świnie oraz pasza i ściółka nie miały kontaktu z osobami nieupoważnionymi oraz;
 • mycie i odkażanie rąk oraz odkażanie obuwia przy wchodzeniu do pomieszczeń w którym utrzymywane są świnie – oznacza to, że w każdym wejściu do pomieszczeń musi być zrobiony tzw: „kącik higieniczny”;
 • odpowiednie prowadzenie rejestrów oraz okazaniem potwierdzenia zakupu środków dezynfekcyjnych i deratyzacyjnych dla gospodarstwa;
 • posiadać odpowiednią ochronę przed owadami, kleszczami i gryzoniami (myszy i szczury).
 • badanie sztuk padłych w kierunku ASF – co najmniej 2 sztuki w każdym tygodniu (oczywiście jeśli padnięcia się zdarzą).
artykuł nr 2

Warunki niezbędne do przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami I i II

Warunki niezbędne do przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami I i II:

 1. Gospodarstwa utrzymują wzmocnione wymagania w zakresie bioasekuracji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń ASF.
 2. W gospodarstwach wprowadzających świnie do obrotu, prowadzony jest ciągły nadzór poprzez badanie świń padłych w kierunku ASF, wg zasady:
  • cotygodniowe badanie co najmniej dwóch pierwszych padłych sztuk, w wieku powyżej 60 dni, lub w przypadku braku świń powyżej 60 dnia życia, badanie wszystkich martwych świń po odsadzeniu, w każdej jednostce epidemiologicznej (każdej chlewni).

Powiatowy Lekarz Weterynarii na bieżąco weryfikuje zgłoszenia upadków świń do prowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii rejestru oraz zgłoszenia padnięć do bazy IRZ plus.

Dla każdego gospodarstwa, w którym prowadzenie monitoringu padłych sztuk będzie zgodne z zasadą ciągłego nadzoru, prowadzonego co najmniej w okresie monitorowania afrykańskiego pomoru świń
tj. 15 dni, zgody na przemieszczenie świń wydawane będą w oparciu o ostatnie badania
(w przypadku braku padnięć w oparciu o ostatni wynik).

Od dnia 23 marca 2024 r. Gmina Kurzętnik oraz Gmina Grodziczno znajdują się w obszarze
z ograniczeniami I
w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń tj. ASF.

Przemieszczenia świń z gospodarstw zlokalizowanych w gminach Kurzętnik i Grodziczno odbywają się bez obowiązku uzyskania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii, jednakże warunkiem jest utrzymanie zasad bioasekuracji oraz monitoring sztuk padłych.

Świniom wprowadzanym do obrotu towarzyszy świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

artykuł nr 3

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń oraz stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

Znak sprawy: WIW-Z-OZ.912.1.33.2023

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII
W OLSZTYNIE

Informuję, że na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ochrona-zwierzatgospodarskich) umieszczono wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, opracowane z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z działaniami zaleconymi przez Komisję Europejską w zakresie:

 • przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem
  wystąpienia obgryzania ogonów u świń, oraz
 • stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

Powyższe dokumenty są skierowane przede wszystkim do rolników jako pomoc przy wdrażaniu przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 56, poz. 344), tj.:
§ 21. Świniom zapewnia się stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę,
w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.
§ 23. 5. Przed wykonaniem zabiegów, o których mowa w ust. 4 (redukcją kłów u prosiąt i knurów; obcinaniem części ogona), podejmuje się środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania” oraz Zaleceń Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń,
w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów.

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną aneksem nr 3 do instrukcji GLW w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach z elementami zwalczania chorób zakaźnych, przesłanej do Państwa w dniu 17 lipca 2023 r., powiatowy lekarz weterynarii powinien podczas kontroli dobrostanu w gospodarstwach utrzymujących świnie, zapoznać się z dokumentami dotyczącymi kontroli stad przeprowadzonych przez rolnika. Wytyczne dotyczące analizy ryzyka zawierają wzór protokołu jaki powinien zostać sporządzony przez rolnika. Biorąc pod uwagę, że zawarty w wytycznych wzór protokołu obowiązuje jedynie Inspekcję Weterynaryjną, a rolnicy mogą z dobrej woli lub praktyki wykorzystać ww. wzór, powiatowi lekarze weterynarii powinni wymagać, aby rolnik dokumentując przeprowadzane kontrole stada, sporządzał protokół zawierający informacje takie jakie zostały zawarte we wzorze.

Główny lekarz Weterynarii polecił zamieścić na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz Powiatowych Inspektoratów Weterynarii ww. dokumentów, a także informowania rolników o możliwości korzystania z przedmiotowych wzorów przy okazji przeprowadzanych
w gospodarstwach kontroli, a także zarekomendował szkolenia dla osób zajmujących się chowem
lub hodowlą świń.

W związku z powyższymi zaleceniami, Główny Lekarz Weterynariizapowiedział, iż pod koniec br. przekaże wzór raportu z działań przeprowadzonych w przedmiotowym zakresie.

 

Z poważaniem
Jerzy Koronowski
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

artykuł nr 4

ASF - zmiana regionalizacji na terenie powiatu nowomiejskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji UE) 2023/1300 z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń od dnia 28 czerwca 2023r.  nastąpi zmiana regionalizacji na terenie powiatu nowomiejskiego.

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem teren  całego powiatu nowomiejskiego  od 28 czerwca br. będzie objęty ograniczeniami z części II załącznika nr I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 – „strefa różowa”.

artykuł nr 5

ASF - środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń


W związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16
marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób
w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze
(UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych, w Głównym
Inspektoracie Weterynarii przygotowane materiały informacyjne dedykowane hodowcom
świń i rolnikom, które stanowią załącznik do niniejszego pisma.


Przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie 21 kwietnia br.