artykuł nr 1

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.03.2024r. w sprawie uchylenia rozporządzenia ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Rozporządzenie Nr 11
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27.03.2024r.

 

w sprawie uchylenia rozporządzenia ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) -  uchylenie rozp. nr 3 z dnia 09.02.br.
 

artykuł nr 2

Rozporządzenie Nr 5 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 20.02.2024r.

Rozporządzenie Nr 5
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 20.02.2024r.

 

w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b, pkt 8a i pkt 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) zarządza się, co następuje:

 

§1. Nakazuje się utrzymywanie, pojenie i karmienie drobiu w zamknięciu na terenie:

 1. Powiatu działdowskiego;

 2. Powiatu iławskiego;

 3. Powiatu nowomiejskiego;

 4. Powiatu olsztyńskiego

 5. Miasta Olsztyn;

 6. Powiatu Ostródzkiego.

 

§2. Nakaz określony w § 1 nie ma zastosowania przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi i kaczek reprodukcyjnych i rzeźnych pod warunkiem, że:

 1. Gęsi i kaczki utrzymywane są w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi
  ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych;
 2. Przed wypuszczeniem gęsi i kaczek na wybieg, teren wybiegu jak również jego bezpośrednie
  otoczenie oraz otoczenie gospodarstwa w odległości 250m zostały uprzednio przeszukane, celem wykrycia zwłok dzikiego ptactwa lub konających dzikich ptaków, a w przypadku ich ujawnienia - gęsi i kaczki nie są wypuszczane na wybieg oraz niezwłocznie poinformowano właściwego powiatowego lekarza weterynarii celem pobrania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku HPAI;
 3. Przed każdym wypuszczeniem gęsi i kaczek teren wybiegu odkażono przy użyciu środka dezynfekcyjnego;
 4. Na wybiegu stosowano ściółkę pochodzącą z miejsca, w którym składowana była w sposób
  skutecznie zabezpieczony przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe -
  wyłącznie po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym;
 5. Teren wybiegu dla gęsi i kaczek zaopatrzono w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy przed dzikimi ptakami (np. dźwiękowe, wizualne);
 6. Gęsi i kaczki wypuszczane są na wybieg w określonych godzinach w ciągu dnia- między godz. 10:00 a 16:00;
 7. W przypadku, gdy na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne (np. staw, jezioro, rzeka)
  uniemożliwia się gęsiom i kaczkom dostęp do nich;
 8. Gęsi i kaczki nie są pojone i karmione na wybiegu.

 

§3. Zakazuje się na terenie określonym w §1

 1. Stosowania zielonki do karmienia gęsi i kaczek;
 2. Utrzymywania gęsi i kaczek razem z innymi gatunkami drobiu;
 3. Organizowania wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków.

 

§4. Nakazy i zakazy, o których mowa w §1, § 2 i §3 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w §1.

 

§5. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierzam Warmińsko - Mazurskiemu Wojewódzkiemu
Lekarzowi Weterynarii, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Działdowie, Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii w Iławie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Olsztynie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostródzie.

 

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na obszarze powiatu działdowskiego, iławskiego, nowomiejskiego, olsztyńskiego i Miasta
Olsztyn, ostródzkiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -
Mazurskiego.
 

artykuł nr 3

Rozporządzenie Nr 3 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 09.02.2024r.

Rozporządzenie Nr 3 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 09.02.2024r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 

artykuł nr 4

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.
 6. Nie wprowadzać do gospodarstwa ptaków nieznanego pochodzenia , tj. kupowanych na targowiskach lub w handlu obwoźnym.

 

HODOWCO !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

artykuł nr 5

Rozporządzenie Nr 24 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 7.09.2023r.

Rozporządzenie Nr 24
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 7.09.2023r.

w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego