artykuł nr 1

Opis działalności

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim

 

Zadania, organizację, tryb działania oraz zasady finansowania jednostki określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2010 Nr 112, poz. 744 ze zm.). Na podstawie art. 11 ust 4 w/w ustawy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zarządzeniem Nr 1 z dnia 3 marca 2010 r. określił organizację wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii mając na względzie prawidłowość realizacji zadań (Dz. Urz. MRiRW Nr 11 poz. 12 ze zm.). Zakres działania powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii oraz ich siedzib reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2057 ze zm.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 ze zm.) w ramach działu 010 /rolnictwo, łowiectwo/ wyszczególniono dwa rozdziały tj.

01034 - powiatowe inspektoraty weterynarii

01022 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt  oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia zdrowia publicznego.
W szczególności przez : zwalczanie chorób zakażnych zwierząt w tym chorób odzwierzęcych, badania kontrolne zakażeń zwierząt;monitorowanie chorób odzwierzęcych i  odzwierzęcych czynników  chotrobotwórczych, badanie zwierząt rzeżnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt  oraz produktów, przestrzeganie zasad,wzajemnej zgodności,sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego,wprowadzeniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,wytwarzaniem,obrotem  i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu w tym GMO, zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu,przestrzeganiem przepisów  o ochronie zwierząt,przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczeniem zwierząt,przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach  utrzymujących zwierzęta gospodarskie,prowadzenie monitorowania  substancji niedozwolonych,pozostałości chemicznych, biologicznych,produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt,prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów  wymiany informacji  oraz przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnosciowych oraz paszach.


 
 
Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej  Dz.U.2010.112.744(U)