artykuł nr 1

Zmiana stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

UWAGA!

Od dnia 11 sierpnia 2022r. wchodzi w życie
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia koszt:

  • badania metodą ELISA pobranych próbek podczas jednego próbkobrania:
  • nie więcej niż dwóch próbek wynosi 40,00 zł
  • trzeciej i każdej następnej próbki – za próbkę – wynosi 18,61 zł
  • badania mikrobiologicznego materiału klinicznego pochodzącego od zwierząt
    (bez antybiogramu) w kierunku Salmonella wynosi 77,55 zł
artykuł nr 2

Zmiana stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

UWAGA!

Od dnia 11 sierpnia 2022 r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia (załącznik nr 2) koszt:

  • badania metodą ELISA pobranych próbek podczas jednego próbkobrania:
  • nie więcej niż dwóch próbek wynosi 40,00 zł
  • trzeciej i każdej następnej próbki – za próbkę – wynosi 18,61 zł
  • badania mikrobiologicznego materiału klinicznego pochodzącego od zwierząt (bez antybiogramu) w kierunku Salmonella wynosi 77,55 zł

 

Dodatkowo stawki opłat określone w załącznikach nr 2 do Rozporządzenia, w przypadku gdy czynności będące podstawą naliczenia tych opłat są wykonywane w dni ustawowo wolne od pracy i soboty – podwyższa się o 20%.

Koszt badania Salmonella wyniesie wtedy 93,06 zł. Podwyższenie opłaty dotyczy próbek przyjętych do badania w czwartek i piątek oraz w dni poprzedzające dni ustawowo wolne od pracy.

artykuł nr 3

Rozporządzenie Nr 93 Wojewody W-M z dnia 22 grudnia 2021r.

Rozporządzenie Nr 93
Wojewody W-M
z dnia 22 grudnia 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

artykuł nr 4

Rozporządzenie Nr 88 W W-M z dnia 22.11.2021r. w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie woj. warm.-maz.

Rozporządzenie Nr 88
W W-M z dnia 22.11.2021r.
w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie woj. warm.-maz.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1)  faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Link:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje---ogloszenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi