artykuł nr 1

Ogłoszenie w sprawie zbędnego i zużytego majątku z dnia 12.12.2023 r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie w sprawie zbędnego i zużytego majątku z dnia 18.10.2023 r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie w sprawie zbędnego i zużytego majątku z dnia 02.06.2023 r.

Nowe Miasto Lubawskie, 02.06.2023r.

 

Ogłoszenie
o zbędnym składniku majątku ruchomego
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim, działając zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.) informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego według załączonej listy do nieodpłatnego przekazania lub odsprzedaży.

 

Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych § 38 ust. 1  w/w rozporządzenia.

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione §38 ust. 4 w/w rozporządzenia, tj.:

  1. nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego organu lub jednostki, jednostki samorządu terytorialnego lub organu wykonującego funkcję organu założycielskiego wobec instytucji gospodarki budżetowej występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
  4. uzasadnienie.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego, proszone są o składanie pisemnych ofert zawierających:

  1. dane oferenta (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta);
  2. wskazanie składników majątku objętych ofertą;
  3. oferowane (nie niższe niż podane w informacji) ceny za składniki objęte ofertą.

Zainteresowani nabyciem poszczególnych składników majątku mogą zgłaszać pisemne wnioski lub oferty w terminie do dnia 09.06.2023r. do godz. 09:00 osobiście
w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul. Jagiellońska 24h, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, drogą pocztową na powyższy adres, bądź drogą mailową na adres piw@nowemiastolub.piw.gov.pl z dopiskiem: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego” lub „Oferta zakupu składnika rzeczowego majątku ruchomego”. Pierwszeństwo mają jednostki ubiegające się o nieodpłatne przekazanie.

Oferowane składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Jagiellońskiej 24h, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56/ 47 424 23.

Jeżeli co najmniej dwie osoby lub jednostki będą zainteresowane nabyciem tego samego składnika rzeczowego majątku ruchomego, zostanie przeprowadzona pomiędzy nimi aukcja,  na podstawie w/w rozporządzenia.

 

 

artykuł nr 4

Ogłoszenie w sprawie zbędnego i zużytego majątku z dnia 29.04.2022 r.

artykuł nr 5

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) informuje o możliwości sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego