artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: pracownik gospodarczy.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
w Nowym Mieście Lubawskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydata na stanowisko – Robotnik gospodarczy/sprzątaczka

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: ½ etatu

 1. Wymagania niezbędne:
  - wykształcenie zawodowe,
  - posiadanie obywatelstwa polskiego,
  - korzystanie z pełni praw publicznych,
  - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  - rzetelność, dokładność, systematyczność,
  - umiejętność pracy w zespole,
  - sumienność, punktualność,
  - mile widziane referencje i doświadczenie.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  - odkurzanie podłóg w pomieszczeniach – wykładziny, dywany,
  - ścieranie kurzy z mebli biurowych i parapetów,
  - mycie powierzchni podłogowych,
  - mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury,
  - opróżnianie koszy na śmieci oraz ich segregowanie,
  - podlewanie kwiatów doniczkowych w pomieszczeniach, 
  - przeprowadzanie (w miarę potrzeb) dezynfekcji urządzeń sanitarnych, 
  - mycie okien – min. 2 razy w roku,
  - dbanie o powierzony sprzęt gospodarczy,
  - utrzymanie ładu i porządku wokół budynku PIW w tym koszenie trawy, uprzątnięcie pokosu, pielęgnacja drzewek, prace pielęgnacyjne kostki brukowej oraz odśnieżanie.
 4. Warunki pracy na stanowisku:
  Praca wykonywana w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim oraz wokół urzędu. 
  Bariery architektoniczne 
  Budynek dwukondygnacyjny, przy wejściu do budynku winda dla osób niepełnosprawnych, budynek wyposażony w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne o odpowiedniej szerokości, schody z poręczami po jednej stronie.
 5. Wymagane dokumenty:
  - CV, list motywacyjny ( podpisane własnoręcznym podpisem)
  - Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
  - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  - Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
  - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  - Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku pracownik gospodarczy
  - Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań do pracy ze środkami czyszczącymi
  - Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Jagiellońska nr 24h, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie - jako administratora danych osobowych, w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy złożyć w formie papierowej (osobiście lub listownie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

  „Ogłoszenie na wolne stanowisko – Robotnik gospodarczy/sprzątaczka” 
  na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Jagiellońska nr 24h, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
  Dokumenty należy złożyć do 1 marca 2024 r.  
  Decyduje data wpływu oferty do urzędu. 
  Oferty, które wpłyną po terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. 
  Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. 
  Kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. 
  Aplikacje kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 47 424 23.

  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim
   

artykuł nr 3

Inspektor Weterynaryjny w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

artykuł nr 4

Informacje o wyniku naboru na stanowisko Inspektor Weterynaryjny Do spraw: identyfikacji i rejestracji zwierząt, kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt. Ogłoszenie nr 122602 z dnia 17 czerwca 2023 r.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor Weterynaryjny Do spraw: identyfikacji i rejestracji zwierząt, kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt. Ogłoszenie nr 122602 / 17.06.2023